Soluri contaminate. Studii de depoluare

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

STUDII DE BIOREMEDIERE, DEPOLUARI SITURI CONTAMINATE.

 AEC realizeaza studii de depoluare sol, acvifer pentru diferite situri contaminate cu poluanti care depasesc limitele maxim admisibile impuse de legislatia in vigoare.

 Studiile efectuate de catre Aevum Eco Consult au la baza o serie de investigatii referitoare la o serie de factori care pot influenta eficienta metodelor de depoluare a solurilor contaminate cu titei cum ar fi:  caracteristici fizice sol, compusi din sol (acid humic ,pH, umiditate,COT), caracteristici fizico-chimice, constanta dielectrica a solventului cu care se realizeaza cuantificarea „THP-ului, din sol varsta contaminarii, toxicitatea unor compusi din titei, diferite mecansime de adsorbtie a unor compusi din titei pe matricea organica a solului.

 In cazul solurilor se poate determina THP-ul prin diferite metode functie de acronimul folosit: reziduu de petrol, ulei mineral, THP total.

 • Determinari de total hidrocarburi prin analiza in infrarosu IR (C10-C40) IR-NDIR sau IR-FTIR

 • Determinare pe componenti cu acelasi numar de atomi de carbon prin analiza cromatografica cu detector de ionizare in flacara GC-FID, cu coloana Simdist

 • Determinare THP pe fractii alifatice si aromatice

 • Metoda GC-FID metoda OK prin care se pot determina si compusii cancerigeni din lista celor 14 compusi cu risc de sanatate.

 Optimizarea si verificarea datelor experimentale obţinute se realizeaza prin prin modelare matematică pe baza unor parametrii statistici, prelucrări ANOVA prin care se asigura acurateţea şi precizia corelărilor realizate intre factorii investigaţi. Prelucrările statistice analizeaza prin diferiţi parametrii statistici: dispersia de selecţie, abaterea standard a erorilor de estimare, testul t şi testul F pentru compararea împrăştierii rezultatelor funcţie de dispersia medie de selecţie, sm.

In cadrul studiilor de cercetare se pot stabili:

 • Ecuaţii de regresie care corelează CTHP determinată pe aceleaşi probe de sol prin diferite metode de analiza IR-NDIR şi FTIR

 • Ecuaţii de regresie care corelează gradul de extractie a hidrocarburilor funcţie de concentraţiile de ţiţei din sol şi granulozitatea acestora.

 • Experimentarea prin biansambluri complexe realizate între factorii investigaţi din punct de vedere a influenţei pe care o poate avea asupra extracţiei şi cuantificării hidrocarburilor din solurile contaminate cu ţiţei.

 • Stabilirea unor unor analize minime şi etape de lucru în vederea minimizării incertitudinii de măsurare a concentraţiei de THP în cazul solurilor contaminate cu amestecul complex de hidrocarburi care alcătuieşte ţiţeiul.

 In acest mod se pot alege masuri adecvate deoarece supraestimarea sau subestimarea THP-ului din sol prin determinarea analitica a unor hidrocarburi care nu arata adevaratul THP poate duce la stabilirea unui nivel de risc prea mare sau prea mic si implicit sa se aleaga masuri inadecvate de depoluare.

 AEC realizeaza studiile etapizat, etape care vizeaza:

1.DIAGNOSTICAREA POLUARII SITULUIetapa preliminara stabilirii tipului-tehnologiei de decontaminare.Aceasta etapa cuprinde:

 1.1.Campania de prelevare a probelor– care se face funcţie de gradul de detaliere dorit: funcţie de configuraţia şi structura sitului (aspecte geologice, hidrogeologice, pedologice, etc.) şi funcţie de caracteristicile poluării (natura, cantitatea şi sursa poluării). Probarea se realizeaza fie :

 • Probarea concentrată sau orientată are punctele de prelevare a probelor concentrate într-o zonă redusă ca suprafaţă, zonă considerată critică.

 • Probarea sistematică, realizată după o reţea regulată ce acoperă întreaga suprafaţă, are punctele de probare situate în centrul fiecărui ochi de reţea.

 • Probarea aleatorie, se caracterizează printr-o dispunere arbitrară a punctelor de prelevare pe întreaga suprafaţă, fără o regulă prealabilă.

1. 2.Definirea extinderii poluării-care urmareste definirea distributiei poluantilor in sol/subsol/acvifer si stabilirea tipului si concentratiei de poluanti. Aceasta etapa cuprinde :

 • Localizarea ariei sursei de poluare

 • Elemente de caracterizare a structurii hidrogeologice

 • Estimarea remedierii potenţiale

 • Factori de influenţă în depoluarea acviferelor

 • Factori specifici poluanţilor-care influenteaza tipul si metoda de depoluare

 • Stabilirea nivelului depoluării

 • Niveluri nerestrictive

2.ALEGEREA UNEI METODE ADECVATE PENTRU DEPOLUARE

 2.1 Criterii de alegere a metodei de depoluare

AEC stabileste metoda de depoluare tinand cont ca tehnologia propusă pentru depoluare trebuie să fie cea mai adecvată cazului tratat şi în acelaţi timp să fie disponibilă (accesibilă).

Înainte de aplicarea unei metode de depoluare se fac încercări (pilot de remediere). Tehnologia de depoluare trebuie să ţină seama de:

 • Tipul poluării

 • Tipul poluantului

 • Caracteristicile fizico-chimice ale poluantului

 • Caracteristicile specifice ale solului

 • Cantitatea (concentraţia de poluant).

Criteriul economic

Alegerea celei mai adecvate filiere de depoluare este decisă printr-un studiu economic astfel încât să se ajungă la varianta de depoluare cea mai convenabilă din punct de vedere tehnico-economic (instalarea pe sit a echipamentelor de lucru destinate depoluării, materialele consumabile (cărbune activ, geomembrane, solvenţi, lucrările corespunzătoare diagnosticului, analizei de risc şi studiului de fezabilitate a filierei de depoluare, reamenajarea sitului după oprirea lucrărilor de depoluare (umplerea excavaţiilor, eliberarea suprafeţelor ocupate, vegetalizarea etc.)

 • Pragul de alertă (atenţie) CARE ESTE 05 DIN PRAGUL DE INTERVENTIE Valorile pragului de interventie sunt CMA-urile din ORD 756/1997

 • Pragul de intervenţie.

2.2 Evaluarea tipului de depoluare functie de gradul depasire CMA

Determinarea PA si PI (prag de alerta si de interventie) sunt utile si relevante după cum urmează:

 1. La concentraţii de substanţe poluante situate sub valorile de alertă pentru folosinţa sensibilă a terenurilor, nu se vor stabili măsuri speciale;

 2. La concentraţii de substanţe poluante ce depăşesc pragurile de alertă, dar se situează sub pragurile de intervenţie pentru folosinţa corespunzătoare, se consideră că impactul asupra solului se manifestă (există). Se dispun măsuri de prevenire a poluării solului monitorizare suplimentară a surselor potenţiale de poluare.

 3. La concentraţii de substanţe poluante ce depăşesc pragurile de intervenţie se constată (consideră) prezenţa impactului asupra solului.

În această situaţie utilizarea terenului la folosinţe sensibile nu este permisă.

2.3 ALTE STUDII NECESARE

Functie de cazul studiat/analizat sunt necesare si alte studii:

 • studii pedologice,

 • geotehnic,

 • hidrologic,

 • chimic pentru poluanti:

  • pentru determinarea caracteristicilor care influenteaza migrarea poluantilor in sol -analize care sa determine tipul poluantului (anorganici,organici,vapori).In cazul in care exista strat de poluant se realizeza si analize fizico chimice pentru poluant-densitate,continut de apa,curba PRF,indice de refractie,RVP si alte analize care pot caracteriza poluantul

  • evaluare caracteristici sol -textura-se realizeza curbele granulometrice pentru categoriile de sol intalnite -porozitate sol -permeabilitate sol

 2.4 ETAPA STUDIU-MIGRARE-DISPERSIE POLUANT IN SOL/SUBSOL/ACVIFER

 Cu ajutorul studiilor prezentate mai sus si analizelor executate pentru probele de sol,probe de apa,poluant si a datelor hidrologice,morfologice se incearca sa se estimeze migrarea poluantilor in sol/subsol/acvifer.in aceasta etapa se traseaza si se stabileste:

 • Stabilirea directiei de deplasare

 • Stabilirea vitezei de deplasare

 • Adancimea maxima de patrundere a poluantului in sol

 • Volumul de poluant retinut in sol

 • Timp de transfer al poluantului in zona nesaturata

 • Definirea extinderii pe orizontala si verticala

Observatie:

Pentru delimitarea ariei poluate:

 • -Se pot folosi masuratori SEV –sondaje electrice verticale pe cateva aliniamente
 • -Se realizeaza o cartare a zonei de interes realizand aliniamente care sa cuprinda zona de interes
 • -Pentru fiecare aliniament se vor masura din m in m pana la adancimea panzei freatice rezistivitatea

MOD DE PREZENTARE  A REZULATATELOR OBTINUTE

Studiile vor contine:

-Diagrame granulometrice

-Diagrame cu variatia procentului de argila in foraje

-Diagrame cu variatia THP-ului in foraje

-Fse de foraj-adancime strat,grosime strat,profil litologic,descriere litologica ,intreval proba recoltata

-Harti cu izofreate

-Harti cu rezistivitati aparente

-Sectiuni hidrogeologice

-Marcarea pe plan a sensului de curgere a acviferului

-Rezultatele probelor analizate –valori pe element/proba

-Marcare pe plan a punctelor de prelevare si adancimilor pentru fiecare locatie de prelevare

-Delimitare zone –PN-poluare nesemnificativa,PP-poluare potentiala,PS-poluarea semnifivativa

SERVICII/LUCRARI IN ACEST DOMENIU:

 1. STUDIU DIAGNOSTICUL POLUARII UNUI SIT

 2. ALEGEREA METODEI DE DEPOLUARE PENTRU SITURILE CONTAMINATE

 3. EVALUAREA MIGRARII POLUANTILOR IN SOL/APA/AER

 4. STUDII DE BIOREMEDIERE-IN SITU/EX-SITU –prin metode de bioremediere

 5. TEHNOLOGII BAT(BREF) DEPOLUARE SITURI CONTAMINATE

 6. STUDII DE DEPOLUARE ( care cuprinde temele descrise la punctele servicii 1-5)

 7. CURS AUTORIZAT DE AGENTIA NATIONALA DE CALIFICARI-SPECIALIST IN SITURI CONTAMINATE

Studii de cercetare a calitatii solului si stabilirea unor solutii de remediere (metode fizice, chimice si/sau biologice de remediere)

 • Studiu de investigare a factorilor care pot influenta masurarea cantitatii de hidrocarburi din sol

 • Sisteme si tehnici de depoluare a stratelor acvifere

 • Tehnologii de reducere a poluarii atmosferei datorita emisiilor de (hidrogen sulfurat, mercaptani, oxizi de azot, gaze cu efect de sera, compusi organici volatili, gaze arse, dioxine, furani, metale grele)

 • Studii si solutii tehnice privind modul de dispersie al poluantilor

 • Trasarea hartilor conturale –nivel poluare izoconcentratii: SCREEN3 estimare concentratii la nivel sol,  TSCSCREEN model pentru determinarea impactului maxim pe timp scurt pentru emisiilor toxice, TANKS pierderi COV-uri, ADIOS 2 cantitatea dispersata, evaporata si ramasa la deversarea diferitilor poluanti pe mare

 .

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top