ORDINUL 64/2019/1 MARTIE 2019 PENTRU APROBAREA STRUCTURII SPECIFICE SI A REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE A COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A RASPUNDERII EXTINSE A PRODUCATORILOR-REP

Referitor la  autorizarea organizatiilor care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor in domeniul ambalajelor (OREP-uri).

Comisia are atributii de-autorizare

– avizare anuala,

– retragere a dreptului de operare si

– asigurare a functionarii eficiente a OREP-urilor.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 93.954/DGDSCSP din 8.11.2018 al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase,în temeiul prevederilor:– art. 12 alin. (9) și (10) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:Articolul 1Se înființează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, care are ca repere esențiale protecția mediului și a sănătății populației, asigurarea transparenței și a stabilității schemelor de răspundere extinsă a producătorului, creșterea gradului de încredere în aceste scheme, precum și creșterea nivelului de informare și educare a populației în domeniul gestionării fluxului de deșeuri pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului.Articolul 2(1) Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, are următoarea structură:a) directorul general al direcției generale cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului – președinte, cu drept de vot;b) directorul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului – vicepreședinte, cu drept de vot;c) un funcționar public responsabil potrivit fișei de post pentru directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – membru, cu drept de vot;d) reprezentantul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul juridic din cadrul Ministerului Mediului, desemnat de către directorul Direcției juridice și relației cu Parlamentul – membru, cu drept de vot;e) reprezentantul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul economico-financiar din cadrul Ministerului Mediului, desemnat de către directorul Direcției economico-financiare – membru, cu drept de vot.(2) Direcțiile de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) vor transmite secretariatului Comisiei persoanele desemnate, în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3(1) Comisia autorizează organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.(2) Comisia decide avizarea anuală pentru organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.(3) Comisia decide retragerea dreptului de operare pentru organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.(4) Comisia asigură cadrul adecvat necesar supravegherii organizațiilor care implementează obligațiile privind schemele de răspundere extinsă a producătorului în vederea funcționării eficiente a acestora.(5) Comisia solicită organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului orice informații și/sau documente cu relevanță pentru modul în care acestea desfășoară activitatea autorizată.(6) Comisia cooptează, în faza preliminară emiterii deciziei, dacă este cazul, un expert/experți strict pentru exprimarea unor opinii tehnice necesare ca suport în fundamentarea deciziilor, fără a afecta termenele prevăzute în prezentul ordin și/sau cele prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(7) Comisia solicită structurilor cu atribuții de control din coordonarea/subordinea Ministerului Mediului desfășurarea de controale tematice și inopinate la organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și stabilește împreună cu acestea tematica de control.Articolul 4(1) Comisia se întrunește lunar, la sediul Ministerului Mediului sau în orice alt loc indicat în convocare, în ultima zi de joi a fiecărei luni și/sau ori de câte ori este cazul, la solicitarea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Comisiei.(2) Președintele sau, după caz, vicepreședintele Comisiei convoacă ședința cu cel puțin 5 zile înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi și a propunerilor privind problemele ce urmează a fi discutate.(3) Conținutul convocării este stabilit de către președintele sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(4) În convocare se vor specifica data, locul și ora unde va avea loc ședința, precum și ordinea de zi.(5) Prezența membrilor Comisiei la ședințele acesteia este obligatorie, iar Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți toți membrii prin titulari sau persoane desemnate.(6) Membrii Comisiei au obligația să transmită secretariatului Comisiei, înainte de ședință, pe suport hârtie, raportul realizat în urma analizării documentelor.(7) În cadrul ședinței membrii Comisiei susțin raportul realizat.(8) În cazul în care membrul Comisiei prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) nu poate participa la ședința Comisiei, vicepreședintele Comisiei sau, după caz, președintele Comisiei participă în locul acestuia, susține în cadrul ședinței punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către acesta și votează conform mandatului dat.(9) În cazul în care un membru al Comisiei prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c)-e)nu poate participa la ședința Comisiei, în locul acestuia participă o altă persoană mandatată de către persoana respectivă.(10) Persoana mandatată susține în cadrul ședinței punctul de vedere transmis pe format hârtie sau electronic de către membrul Comisiei și votează conform mandatului dat de către acesta.(11) Ședințele Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(12) Deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a voturilor.(13) Toți membrii din cadrul Comisiei sunt obligați să voteze cu da sau nu.(14) Aspectele discutate și deciziile luate în cadrul ședinței sunt consemnate într-un proces-verbal.(15) Orice adresă transmisă de secretariatul Comisiei către un solicitant sau orice alt document transmis de Comisie trebuie să aibă acordul pe conținut din partea membrilor Comisiei.(16) Adresa și/sau orice alt document prevăzut la alin. (15), pentru a fi transmise către solicitant, trebuie să fie semnate de către președintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(17) Adresa și/sau documentul vor fi transmise, spre informare, și direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor.Articolul 5(1) Secretariatul Comisiei se asigură de către un reprezentant din cadrul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, desemnat de către directorul general/director.(2) Secretariatul Comisiei asigură înregistrarea audio/audiovideo a lucrărilor Comisiei.(3) În cazul în care persoana desemnată să asigure secretariatul Comisiei nu poate participa la ședința Comisiei, președintele sau, după caz, vicepreședintele desemnează un secretar de ședință, care poate să fie dintre persoanele prezente sau un alt reprezentant din cadrul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, care va consemna cele discutate și decise în procesul-verbal, semnat de către membrii Comisiei și secretarul de ședință.Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei primește documentele adresate Comisiei și le înregistrează într-un registru special constituit la nivelul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor.(2) În cazul în care secretariatul Comisiei constată lipsa unui document din dosarul de autorizare sau dosarul de avizare anuală, depus de către un solicitant, solicită completarea documentației conform celor stipulate în ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.(3) Situația prevăzută la alin. (2) face excepție de la prevederile art. 4 alin. (15).(4) Adresa prin care se solicită completarea documentației se semnează de către președinte sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(5) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei documentele din dosarul de autorizare sau dosarul de avizare anuală depuse de un solicitant adresate acesteia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, numai în cazul în care acestea sunt complete.(6) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei, prin e-mail sau pe suport hârtie, convocarea ședinței.(7) În termen de maximum 3 zile lucrătoare secretariatul Comisiei întocmește procesul-verbal al ședinței și îl transmite membrilor acesteia.(8) Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal nu sunt transmise comentarii, observații și/sau completări, conținutul procesului-verbal se consideră acceptat.(9) În cazul în care secretariatul Comisiei nu primește pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (15), din partea membrilor Comisiei, comentarii, observații și/sau completări în maximum 3 zile de la transmiterea lor către aceștia, conținutul se consideră acceptat.(10) Secretariatul Comisiei transmite solicitantului deciziile Comisiei în maximum o zi de la semnarea adresei și/sau documentului în cauză de către președintele Comisiei sau, după caz, vicepreședintele acesteia.

Scroll to Top
Shares